Prohlášení vedení organizace

Stálé zlepšování a zvyšování efektivnosti systému řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti v oblasti výroby potravin je strategickým rozhodnutím vrcholového vedení společnosti. Záměrem společnosti je vedle poznání a uspokojení potřeb zákazníků, rovněž i dosažení konkurenčních výhod a v neposlední řadě i zlepšení celkové výkonnosti organizace. Aplikace jakostních norem posílí nejen dobré jméno firmy, ale současně zvýší i důvěru všech zainteresovaných stran v efektivnost a účinnost organizace, prokázanou finančním a sociálním prospěchem. Prohlašujeme, že za vedení, funkčnost a efektivnost systému řízení jakosti, včetně vyplývajících aktivit, neseme plnou odpovědnost podle přidělených kompetencí.

Zavazujeme se vytvořit vhodné podmínky pro udržování a rozvoj funkčního a účinného systému jakosti a rovněž poskytnout odpovídající personální a materiální zdroje. Cílem naší činnosti je udržovat pověst solidní renomované firmy, jejíž přednost spočívá v dodávkách spolehlivých výrobků a poskytování kvalitních servisních služeb. Chceme, aby náš školený a kvalifikovaný personál byl schopen zajistit odborné vyřešení všech problémů našich zákazníků.

Cílem naší společnosti je rovněž i vyrábět potravinářské výrobky takovým způsobem, aby při zajištění zdravotní bezpečnosti těchto výrobků byly optimálně uspokojeny potřeby zákazníků na jakost, ceny i termín dodání a to jak v oblasti výrobní, tak i spotřební. Cílovou skupinou zákazníků je běžná populace bez zdravotního omezení. Tyto požadavky chce společnost naplňovat s využitím znalostí a zkušeností svých zaměstnanců, zkušeností zákazníků a dodavatelů s využíváním nových poznatků vědy a techniky a s minimálními dopady na životní prostředí.

Vedení společnosti se tímto prohlášením dále dlouhodobě přihlašuje také k plnění obecných zásad podnikání v souladu s etickým kodexem a protikorupčního jednání a bude v tomto směru působit i na všechny zaměstnance společnosti.

Pro oblast potravin přijímá vedení a.s. následující politiku jakosti a zdravotní nezávadnosti:

- produkovat zdravotně nezávadné a bezpečné výrobky za trvalého dodržování požadavků legislativy, především zásad systému kritických bodů HACCP a zásad SVP a SHP
- vyrábět produkty v souladu se zásadami standardu IFS, udržovat a zlepšovat tento standard v rámci jeho pravidelného ročního obnovování certifikace
- zavést a aktivně podporovat prvky kultury bezpečnosti potravin, především komunikaci o zásadách bezpečnosti potravin, vzdělávání zaměstnanců a umožnění jejich zpětné vazby k problematice bezpečnosti potravin
- dbát na kvalitu vstupních surovin s ohledem na životní prostředí. Postupovat dle požadavků standardů RA, RSPO, Fair Trade, BIO a Kosher na které jsme certifikováni
- zajímat se o vývoj moderních technologií pro ulehčení a většího komfortu práce zaměstnanců s ohledem na ekologickou šetrnost
- využívat šetrných a ekologických obalových materiálů, zajistit jejich vytřídění k recyklaci a snižovat energetickou náročnost výroby
-sledovat čistotu a nezávadnost pracovního prostředí a tak přispívat k vytvoření žádoucích pracovních podmínek a spokojenost všech pracovníků
- aktivně se zajímat o potřeby zákazníků, pomáhat jim ve vývoji výrobků
- zaměstnávat zaměstnance pouze dle jejich kvalifikace, nikoli vzhledu, vyznání a orientaci


Tímto prohlášením zavazujeme všechny naše pracovníky plnit své úkoly v souladu se závaznou dokumentací pro řízení systému jakosti, aktivně se podílet na její tvorbě, změnách a aktualizaci.

 

Ing Jiří Sernický
předseda představenstva

   Ing. Josef Vychodil                                                                               Petr Patočka
místopředseda představenstva                                                             ředitel závodu služeb

květen 2023